Hvordan vi løser kommunenes utfordringer

Som samfunn står vi ovenfor store utfordringer de kommende årene, og kommune-Norge må ruste seg for å kunne takle disse.

Det er et økende behov for omstilling, noe også regjeringen setter fokus på i Perspektivmeldingen 2017. Det er behov for nye og bedre løsninger i offentlig sektor for å få mer igjen for pengene vi bruker.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/perspektivmeldingen-2017/video/id2547133/

Vi i Digital Medarbeider vil være en driver i dette arbeidet. Vi skal være en bidragsyter og medhjelper for kommunene slik at det er mulig å levere like gode tjenester til lavere kostnader!

Så hvordan får vi til dette?

1. Vi kartlegger prosesser med forbedringspotensial hos våre kunder ved å snakke med både ansatte og sluttbrukere (som oftest innbyggerne i en kommune).

2.  Vi bygger opp prosessen fra bunnen av for å fjerne gamle hinder og forenkle både de ansattes arbeidshverdag og forbedre kvaliteten på tjenestene innbyggerne mottar.

3. Automatisering brukes som verktøy for å gjøre prosessene strømlinjeformet, effektive og digitale.

4. Når kommunen implementerer de forbedrede prosessene er vi der og følger opp.

Menu